Skip to content

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Bogyoszló Község Önkormányzata
9324 Bogyoszló, Fő út 23.
Tel: 96/282-111
onkormbogyoszlo@gmail.com
2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiPolgármesteri Hivatal szervezeti felépítése
3.A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)Varga Imre Róbert- polgármester
96/282-111
polgarmesterbogyoszlo@gmail.com

Modok Jenő- alpolgármester
Tel: 96/282-111
onkormbogyoszlo@gmail.com
Dr. Horváth Martina – jegyző
Tel: 96/282-111
jegyzo@szilsarkany.hu

Kóczán-Pákai Dóra – gazdálkodási előadó
Tel: 96/282-111
gazdalkodasbogyoszlo@gmail.com
Dr Ráczné Varga-Dudás Katalin – igazgatási előadó
Tel: 96/282-111
onkormbogyoszlo@gmail.com
4.Ügyfélfogadási rendÜgyfélfogadási rend
5.Képviselő-testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségeBogyoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Elérhetőség: 9324 Bogyoszló, Fő út 23.
(Polgármester + 4 fő képviselő):
Polgármester: Varga Imre Róbert

Képviselők

Bizottságok
6.Intézmények adatai (óvoda, könyvtár, fürdő)
székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye,
Nincs
7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékeNincs
8.A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjaiNincs
9.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neveNincs
10.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést
gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Cím 9021 Győr, Árpád út 32. Telefon (96) 795-720 Fax (96) 795-605 E-mail hivatal@gyor.gov.hu
Ügyfélfogadási idő https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/elerhetosegek-szervezet

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

Bogyoszló Község Önkormányzata SZMSZ-ét az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló 3/2015. (IV.22.) Önkormányzati rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Győr-Moson-Sopron megye kiválasztása, a hely esetében Bogyoszló kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával az önkormányzat szmsz-e elérhető)
2.A helyi önkormányzat önként vállalt feladataiBogyoszló Község Önkormányzata SZMSZ-ét az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló 3/2015. (IV.22.) Önkormányzati rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Győr-Moson-Sopron megye kiválasztása, a hely esetében Bogyoszló kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával az önkormányzat szmsz-e elérhető)
3.Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlAdóhatósági ügyekben a hatáskör címzettje Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, eljár: Bogyoszló Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási előadója

Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyekben eljár: a hatáskör címzettje Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, eljár: Bogyoszló Község Önkormányzata Igazgatási előadója
Illetékességi terület: Bogyoszló község közigazgatási területe

Általános Igazgatási ügyekben a hatáskör címzettje Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, eljár: Bogyoszló Község Önkormányzata Igazgatási előadója
Illetékességi terület: Bogyoszló község közigazgatási területe

2020. március 1-től az építéshatósági feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény alapján, valamint a Bogyoszló Község Önkormányzata és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal között 2020. január 31. napján megkötött építésügyi feladatok átvételéről szóló megállapodásban foglaltakra tekintettel a Győr-Moson-Sopron vármegyei Kormányhivatal látja el. A jegyzői műszaki feladatkör (hatósági ügyintézés) maradt a hivatalunkban.
Letölthető formanyomtatványok
4.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezményekBogyoszló Község területén a hulladékszállítás szabályait a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. (XII.03.) Ör rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Győr-Moson-Sopron vármegye kiválasztása, a hely esetében Bogyoszló kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával hivatkozott rendelet elérhető)


5.A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
(vagyonnyilatkozatok, működési engedélyek, továbbképzési terv, szociális nyilvántartások stb jegyzéke)
Működési engedély

Telepengedéllyel kapcsolatos nyomtatványok

Adózással kapcsolatos ügyek

Szociális és gyermekvédelmi ügyek

Birtokvédelmi ügyek

Közterülethasználattal kapcsolatos ügyek
6.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértékeNincs
7.A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozzaBogyoszló Község Önkormányzata költségvetési rendelete, annak módosításai és a község éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról
(a megye rovatban Győr-Moson-Sopron vármegye kiválasztása, a hely esetében Bogyoszló kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet elérhető)


Munkaterv
8.A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólJegyzőkönyvek és előterjesztések
9.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekHírek, események
10.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásukPályázati felhívás társadalmi szervezetek támogatására
11.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
12.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve szabályzatKözérdekű adatközlési és közzétételi szabályzat

Közadatok újra hasznosításának szabályzata

Adatvédelmi, adatkezelési és informatika biztonsági szabályzat

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
– Maxentrop Kft.
– 7174 Kéty, Petőfi utca 2/A.
– e-mail cím: dpo@maxentropia.hu
13.A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
14.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataiKözponti Statisztikai Hivatal
15.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi listanincs

III. Gazdálkodási adatok

1.A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolójaBogyoszló Község Önkormányzata költségvetési rendelete, annak módosításai és a város éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról
(a megye rovatban Győr-Moson-Sopron vármegye kiválasztása, a hely esetében Bogyoszló kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet elérhető)
2.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítveFoglalkoztatottak létszáma – Bogyoszló Község Önkormányzata

3.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemondTámogatások kedvezményezettjei 2014.

Támogatások kedvezményezettjei 2015.

Támogatások kedvezményezettjei 2016.

Támogatások kedvezményezettjei 2017.

Támogatások kedvezményezettjei 2018.

Támogatások kedvezményezettjei 2019.

Támogatások kedvezményezettjei 2020.
4.Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
5 millió forintot elérő szerződések listája 2013-ig

5 millió forintot elérő szerződések listája 2014.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2015.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2016.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2017.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2018.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2019.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2020.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2021.
5.A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)nincs
6.A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések5 millió forintot meghaladó kifizetések 2020.
7.Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
8.Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)Lista