Skip to content

Szociális és gyermekvédelmi ügyekkel kapcsolatos információk

Szociális ellátások


Bogyoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2023.(IX.1.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

A rendelet célja:
A szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások, és szociális ellátások igénylésének és megállapításának helyi feltételeit és szabályait.
A Képviselőtestület a rendeletében szabályozott szociális támogatások biztosítása révén a szociális szempontból rászorult családoknak nyújt segítsége, egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban keresőtevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni.


TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KERETÉBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK


Lakhatási költségek viseléséhez nyújtott lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

Bogyoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2023.(IX.1.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 11.§


Letölthető nyomtatványok:
Kérelem


RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS


A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújtott támogatás.
A rendkívüli települési támogatás igényelhető:
– létfenntartási gondokkal küzdő személyek kiadásainak mérséklésére, vagy
– gyermek rászorultságára tekintettel, vagy
– elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra

Bogyoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2023.(IX.1.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 6. §

Letölthető nyomtatványok:
Kérelem


RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról alkotott 1997. évi XXXI. Törvény
A törvény célja,
 hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.
A törvény meghatározza a fentiekben megjelölt célok elérése érdekében a gyermekek alapvető jogait és e jogok érvényesítésének garanciáit, a gyermekek védelmének rendszerét, alapvető szabályait.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, pénzbeli támogatásnak, egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

– 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 19. § – 20/B §

Letölthető nyomtatványok:
Kérelem


HÁTRÁNYOS, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET (jó csak nem tudtam a sárgát kivenni ))))

A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek joga van ahhoz, hogy fokozott segítséget kapjon a fejlődését hátráltató körülmények leküzdéséhez és esélyeinek növeléséhez.

– 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 67/A. §

Letölthető nyomtatványok:

Formanyomtatvány Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

HAGYATÉK, PÓTHAGYATÉK

Letölthető nyomtatványok:

Nyilatkozat

Kérelem póthagyatéki eljárás megindításához